ΑΘΛΟΦΟΡΕ ΑΓΙΕ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΕ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ, ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΤΩ ΕΛΕΗΜΟΝΙ ΘΕΩ, ΙΝΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ ΑΦΕΣΙΝ, ΠΑΡΑΣΧΗ ΤΑΙΣ ΨΥΧΑΙΣ ΗΜΩΝ.

Σάββατο 27 Μαρτίου 2021

Η σπουδαιότητα του Ησυχασμού στην ιστορία του γένους

 


Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός

Περιορίζομαι αναγκαστικά σε κάποιες γενικές επισημάνσεις, ενδεικτικές της αστασίαστης διασύνδεσης του Ησυχασμού με το Γένος των Ρωμηών, δηλαδή των Ορθοδόξων.
  1. Ο Ησυχασμός συνιστά την πεμπτουσία της ρωμαϊκής (ορθοδόξου) παραδόσεως, ταυτιζόμενος με αυτό, που περικλείει και εκφράζει ο όρος Ορθοδοξία. Ορθοδοξία έξω από την ησυχαστική παράδοση είναι αδιανόητη και ανύπαρκτη. Η ησυχαστική, εξ’ άλλου, πράξη είναι η «λυδία λίθος» για την αναγνώριση της αυθεντικής χριστιανικότητας. «Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή» αποκτώνται τα «ουράνια χαρίσματα» στην ορθόδοξη παράδοση. Πρέπει δε να αποσαφηνιστεί, ότι ο Ησυχασμός νοείται κυρίως ως πορεία προς τη θέωση και εμπειρία θεώσεως και δευτερευόντως ως (θεολογική) καταγραφή αυτής της μεθόδου εμπειρίας. Τα κείμενα, ως γνωστόν, στην Ορθοδοξία, την αυθεντική χριστιανικότητα, ακολουθούν την πράξη και την περιγράφουν, αλλά ποτέ δεν την υποκαθιστούν. Οι «διάδοχοι» του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά δεν βρίσκονται στην ακαδημαϊκή θεολογία, αλλά στην ασκητική συνέχειά του.

«Ο Ησυχασμός, ως ασκητική θεραπευτική αγωγή, ήτο η καρδιά της Ορθοδοξίας από την εποχή των Αποστόλων (1) και εκυριάρχει εις όλην την Ρωμαϊκήν βασιλείαν, Ανατολήν και Δύσιν» (2). Αυτή είναι η υπεύθυνη διαπίστωση ενός εκ των εγκυροτέρων ερευνητών του Ησυχασμού και του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, του π. Ιωάννου Ρωμανίδη. Στο πλαίσιο της εμψυχούμενης από τον Ησυχασμό παραδόσεως είναι δυνατόν να κατανοηθεί και να ερμηνευτεί έγκυρα η εθνική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική –ακόμη- ιστορία της Ρωμηοσύνης (3). Σ’αυτό, ακριβώς, το πλαίσιο μπορεί να αποτιμηθεί ορθά και η συμβολή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. «Αποτελών συνέχειαν των αρχαίων Πατέρων», της ενιαίας και αδιάτμητης πατερικής παραδόσεως, «εξέφρασε –κατά τον σεβαστόν Γέροντα π. Θεόκλητον Διονυσιάτην- το αιώνιον πνεύμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ανανεώνων τας εμπειρίας της, τα βιώματά της, την διδασκαλίαν της και τας επαγγελίας της» (4). Συνέβαλε, έτσι αποφασιστικά στη διάσωση της καθόλου ταυτότητός της (5).

Τρίτη 23 Μαρτίου 2021

Χαίρε βασιλίς των βασιλίδων"Χαίροις μετά Θεόν η θεός, τα δευτερεία της Τριάδος η έχουσα", αναφωνεί ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης εγκωμιάζοντας την Θεοτόκο σε μια προσπάθειά του να εκφράσει το κάλλος και το μεγαλείο της, αλλά και ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εκστατικός βοά: "Συ μου τον νουν είλες", σκεπτόμενος την ωραιότητα της Παρθενίας της Θεοτόκου.

Και ποιος νους μπορεί να μείνει στατικός απέναντι σ' αυτό το μεγαλείο του Ευαγγελισμού, την αρχή όλων των Δεσποτικών εορτών; Ψάλλουμε στην Εκκλησία μας, στο απολυτίκιο της ημέρας: "Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απ' αιώνος μυστηρίου η φανέρωσις".

Στις βυζαντινές εικόνες αυτό το μυστήριο της ενανθρωπήσεως απεικονίζεται άριστα. Και στο απολυτίκιο και στην περικοπή του Ευαγγελίου (Λουκ. α', 24-38) ζωντανεύει μπροστά μας η κένωση του Θεού Λόγου.

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι αυτός με τον οποίο συνδέονται όλα τα γεγονότα που έχουν σχέση με την ενανθρώπηση του Χριστού, είναι εκείνος που "το προσταχθέν μυστικώς λαβών εν γνώσει" και με εκείνο χαιρέτησε την Θεοτόκο.

Παρατηρούμε στην εικόνα του Ευαγγελισμού της Αχρίδος από την Παναγία την Περίβλεπτο, την ορμητική κίνηση του αγγέλου σε αντίθεση με την ηρεμία της Παναγίας. Την αίσθηση αυτή επιτείνουν το απλωμένο δεξί χέρι του αρχαγγέλου Γαβριήλ, το σηκωμένο φτερό και η άκρη του ιματίου, που σχηματίζει μια διαγώνιο παράλληλη με αυτή του δεξιού ποδιού.

Παρ' όλο που ο Αρχάγγελος βρίσκεται στο έδαφος φαίνεται αυτή η ορμή και από το άνοιγμα των ποδιών του, έχει κανείς την αίσθηση ότι ο Γαβριήλ αιωρείται μεταξύ ουρανού και γης. Την ορμητική αυτή κίνηση του αγγέλου δηλώνει ακόμη και η διαγώνια τοποθέτηση των βάσεων πάνω στις οποίες πατούν οι δύο μορφές.

Κρατάει σκήπτρο, δηλώνοντας έτσι την βασιλική προσταγή, και όχι κρίνο, όπως μας έχει συνηθίσει η δυτική ζωγραφική.

Η Μητέρα του Θεού αποκαλείται από τον αρχάγγελο Κεχαριτωμένη, γιατί είχε το πλήρωμα της Χάριτος εκ του πληρώματος των Χαρίτων του Υιού της. Προ της συλλήψεως το πλήρωμα της Χάριτος ήταν τέλειο, κατά την σύλληψη ήταν τελειότερο και μετά την σύλληψη τελειότατο (Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου: "Δεσποτικές Εορτές").

Την συναντούμε άλλοτε καθισμένη, υπογραμμίζοντας την υπεροχή της απέναντι στον αρχάγγελο, ως τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφίμ, και άλλοτε όρθια μοιάζοντας έτσι να ακούει κατά κάποιον τρόπο καλύτερα το θείο μήνυμα.

Η εμφάνιση του αρχαγγέλου και το μήνυμα τάραξαν την Θεοτόκο που, κατά το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, το αδράχτι με το νήμα που κρατούσε στο χέρι της, έπεσε, και αυτό δεν ερμηνεύεται ως δειλία ή φόβος της Παναγίας, αλλά από την άποψη ότι, αν και θαυματουργικές συλλήψεις είχαν γίνει πολλές στην Παλαιά Διαθήκη, καμμία δεν είχε γίνει ασπόρως, γι' αυτό ρωτάει: "πώς έσται μοι τούτο επεί άνδρα ου γινώσκω;", εκφράζοντας έτσι την αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεως.

Στην εικόνα που μελετούμε συναντούμε την Παναγία καθιστή, αποφεύγοντας να κοιτάξη τον ουράνιο επισκέπτη της, με το κεφάλι ελαφρά σκυμμένο και το χέρι μπροστά στο στήθος, δηλώνει την υπακοή της, το φυσικό της θέλημα. Μοιάζει να λέει: "Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου".

Πάνω από το κάθισμά της υψώνεται περίτεχνη κατασκευή με δύο κίονες, οι οποίοι απολήγουν σε καθιστές γυμνές μορφές, που ανακρατούν επιθήματα και μονόχρωμες κεφαλές ζώων. Κόκκινο ύφασμα είναι απλωμένο ανάμεσα σε δύο κιλλίβαντες που εξέχουν από την στέγη. Τα ανοιχτόχρωμα και ψυχρά ρούχα του αγγέλου έρχονται σε αντίθεση με το πορφυρό μαφόριο της Παναγίας.

Εν αντιθέσει προς την άψογη μορφή του Γαβριήλ, ο κορμός της Θεοτόκου σχεδιάστηκε με πολλή επιμέλεια, μεγαλύτερος, και το αριστερό χέρι πολύ μακρύ, θέλοντας έτσι ο αγιογράφος να δείξει το ξένον του μυστηρίου, για την ανθρώπινη φύση. Ο Χριστός ωστόσο δεν προκάλεσε καμμία φθορά στην παρθενία της Θεοτόκου, όπως άλλωστε προφήτεψε και ο Προφητάναξ Δαυίδ: "καταβήσεται ως υετός επί πόκον, ωσεί σταγών η στάζουσα επί την γην".

Εμείς, ατενίζοντας την ωραιότητα της Θεοτόκου, σε κάθε εικόνα της, αλλά ιδιαίτερα σ' αυτήν του Ευαγγελισμού, μπορούμε να κράζουμε νοερά μαζί με τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, που γράφει: "Χαίρε βασιλίς των βασιλίδων, η βασιλέα γεννήσασα, των βασιλευόντων ... ου η βασιλεία, βασιλεία πέλει, πάντων των αιώνων ... χαίρε του θανάτου, βασίλειον νικήσασα, και ζωής ανοίξασα, βασιλείαν πρόξενον ... βασιλείς ην σέβονται, χαίρε Μαριάμ Παντοβασίλισσα".

Διάκ. Σ. Κ. Π.

Ἰδοὺ ἡ δούλη ΚυρίουΑγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Δείτε, αδελφοί μου, μία αληθινή δούλη του Κυρίου! Αν δούλη είναι αυτή που ανταλλάσσει πλήρως το θέλημά της με το θέλημα του Θεού, τότε η Παναγία είναι η πρώτη μεταξύ όλων των δούλων του Κυρίου! Αν δούλη είναι αυτή που προσβλέπει στον Κύριό της με τέλεια αφοσίωση, τότε και πάλι η Παρθένος Παναγία είναι η πρώτη μεταξύ των δούλων του Κυρίου. Αν δούλη είναι εκείνη η ταπεινά κι αγόγγυστα υπομένει κάθε προσβολή και δοκιμασία, προσδοκώντας μονάχα την ανταμοιβή από τον Κύριό της, τότε ακόμη περισσότερο η Παναγία Παρθένος είναι η πρώτη και υπερέχουσα όλων των άλλων δούλων του Κυρίου. Διότι εκείνη δεν μεριμνούσε για να αρέσει στον κόσμο, φρόντιζε μόνο να αρέσει στον Θεό. Δεν φρόντιζε να δικαιώσει τον εαυτό της ενώπιον του κόσμου, αλλά μόνον ενώπιον του Θεού. Η ίδια η Παναγία είναι η υπακοή· η ίδια αυτή είναι η διακονία· η ίδια αυτή είναι η πραότητα! Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου: Η Παρθένος Παναγία μπορούσε όντως να εκφέρει αυτό τον λόγο στον άγγελο του Θεού.


Η μεγαλύτερη δυνατή τελειότητα αλλά και η μεγαλύτερη τιμή, που μπορεί μια γυναίκα να επιτύχει επί της γης, είναι να γίνει δούλη του Κυρίου! Η Εύα έχασε αυτή την τελειότητα και τιμή στον Παράδεισο, ακόπως. Η Παρθένος Μαρία πέτυχε αυτή την τελειότητα και αυτή την τιμή, εκτός του Παραδείσου, με τους κόπους της!

Διά πρεσβειών της Υπεραγίας Παρθένου Θεοτόκου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς!

Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ερμηνεία των Ψαλμών (90ος Ψαλμός Β΄ μέρος)

Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ για την Κυριακή της Ορθοδοξίας 2021
 Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η   Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΦΑΛΗΡΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ & ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ

Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

ΕΠΙ  ΤΗι  ΚΥΡΙΑΚΗι ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  2021

Τέκνα μου αγαπητά και περιπόθητα,

Η σημερινή ημέρα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, είναι μία ιδιαίτερα χαρμόσυνη και πανηγυρική ημέρα για όλη την ανά την οικουμένην Ορθοδοξία.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το συναξάριο της ημέρας, η αγία μας Εκκλησία εορτάζει την «αναστήλωσιν των αγίων και σεπτών εικόνων, γενομένην παρά των αειμνήστων Αυτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως, Μιχαήλ και της μητρός αυτού Θεοδώρας, επί πατριαρχείας του αγίου και ομολογητού Μεθοδίου». Γενικότερα όμως, ως ημέρα αφιερωμένη στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, εορτάζομε την νίκη και τον θρίαμβό της απέναντι σε κάθε αίρεση διά μέσου των αιώνων, όπως αυτή κατά τρόπο θριαμβευτικό και πανηγυρικό καταγράφεται στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας: «Οι Προφήται ως είδον, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, η Οικουμένη ως συμπεφρόνηκεν, η Χάρις ως έλαμψεν, η αλήθεια ως αποδέδεικται, το ψεύδος ως απελήλαται, η σοφία ως επαρρησιάσατο, ο Χριστός ως εβράβευσεν, ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρρύσωμεν…». Γι’ αυτό και οι περισσότεροι ύμνοι στην ασματική ακολουθία του Τριωδίου της ημέρας αυτής, αν προσέξουμε, έχουν πανηγυρικό και πασχάλιο χαρακτήρα: «Ουκέτι των ασεβών αιρετικών η οφρύς αίρεται, η γαρ Θεού δύναμις την Ορθοδοξίαν εκράτυνεν». Αλλά και η λιτάνευση των αγίων εικόνων, που εδώ και αιώνες έχει καθιερωθεί, να τελείται την ημέρα αυτή γύρω από τους Ιερούς Ναούς και τα Μοναστήρια, όπως επίσης και τα αναθέματα, τα οποία αναγινώσκονται, όχι μόνον εναντίον των εικονομάχων αιρετικών, αλλά και κάθε αιρετικού, αισθητοποιεί ακριβώς ακόμη περισσότερο αυτή την διαχρονική νίκη της Ορθοδοξίας.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι η Εκκλησία ετοποθέτησε την εορτή αυτή μέσα στην περίοδο της νηστείας της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και μάλιστα στην πρώτη Κυριακή αυτής. Το έκαμε αυτό για να μας διδάξη, ότι σε τίποτε δεν ωφελεί τον Χριστιανό ο αγώνας τον οποίο διεξάγει, για να νεκρώσει τα πάθη και να κάμει κτήμα του τις αρετές, αν παράλληλα δεν κρατά την ορθή πίστη, αν δεν ανήκει δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έξω της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, έστω και αν ο άνθρωπος κατορθώσει με νηστείες και ασκητικούς αγώνες όλες τις αρετές. Μ’ άλλα λόγια όσους ασκητικούς αγώνες και αν κάνομε, δεν τους δέχεται ο Θεός χωρίς την ορθή πίστη. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει σ’ ένα λόγο του: «Μένε εις την Εκκλησίαν και ου προδίδοσαι από της Εκκλησίας. Εάν δε φύγης από Εκκλησίας ουκ αιτία η Εκκλησία. Εάν μεν γαρ ης έσω, ο λύκος ουκ εισέρχεται, εάν δε εξέλθης έξω, θηριάλωτος γίνη. Αλλ’ ου παρά την μάνδραν τούτο, αλλά παρά την σην μικροψυχίαν. Εκκλησίας γαρ ουδέν ίσον». Μη φύγης, λέγει ο άγιος, από την Εκκλησία και δεν πρόκειται να προδοθής ποτέ από αυτήν. Εάν όμως φύγης, η αιτία δεν οφείλεται στην Εκκλησία. Εάν μείνης μέσα σ’ αυτήν, ο λύκος της αιρέσεως δεν τολμά να σε βλάψη, εάν δε εξέλθης, θα σε κατασπαράξη και αυτό θα οφείλεται στην ιδική σου μικροψυχία. Τίποτε δεν είναι ίσο με την Εκκλησία.

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

Κυριακή της Ορθοδοξίας (και της Ορθοπραξίας)....Όσοι με τρόπο διανοητικό προσπαθούν να διαφυλάξουν την Ορθοδοξία, το μόνο που πετυχαίνουν είναι να την υποβιβάζουν σε ένα "πουκάμισο αδειανό", σε ένα ακόμα ιδεολόγημα που δεν μπορεί ούτε τους ίδιους, ούτε τον κόσμο να θεραπεύσει και να μεταμορφώσει.

Η πίστη του Χριστού η Αγία -ως ο αληθινός τρόπος θεραπείας του ανθρώπου- διασώθηκε και διασώζεται από τη "μικρά ζύμη", από το "λείμμα", το "μικρό ποίμνιο που με τον ασκητικό αγώνα και τη Μυστηριακή μετοχή καθάρισε "το έσοπτρον της καρδίας", φωτίσθηκε και έγινε κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος.

Διασώθηκε και διασώζεται από τους λίγους "τρελλούς" κάθε εποχής οι οποίοι παίρνουν το Σταυρό του Χριστού με υπακοή (ή και αγία ανυπακοή), με ταπείνωση, με εκκοπή του ιδίου θελήματος, με απάρνηση των ανέσεων και της κοσμικής δόξας και Τον ακολουθούν, δίνοντας, ταυτόχρονα, με το μαρτύριο της ζωής και της συνειδήσεως τους τη μαρτυρία της Βασιλείας του Θεού και της Αναστάσεως.
Όλα τα υπόλοιπα παραμένουν στη σφαίρα του "φολκλόρ" έτσι για να γίνονται....
π. Γ.Θ.

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Τη Υπερμάχω Στρατηγώ...Πώς μπορούμε να ψάλουμε στην Παναγία το κοντάκιο του Ακαθίστου Ύμνου δίχως να ντραπούμε, βλέποντας ότι ο βίος μας έρχεται σε σύγκρουση με τη γλώσσα μας;

Κλειστές Εκκλησίες, φόβος για τον ασπασμό των Εικόνων, "πίστη" στην τεχνολογία και τα επιτεύγματα της επιστήμης και των "σοφών" του κόσμου τούτου του απατεώνος.
Χωρίς η Πόλις πια να καταφεύγει στη βοήθεια και προστασία της Θεοτόκου, χωρίς η προτεραιότητα της ζωή μας να είναι ο Θεός και η Εκκλησία Του.
Ατομικό γεγονός έγινε η προσευχή, ατομικό γεγονός η νηστεία, η εξομολόγηση, η σωτηρία, η Λατρεία, η Θ. Κοινωνία.
'Οχι, δεν μπορούμε να Σε ονομάσουμε "Υπέρμαχο Στρατηγό" και προστασία της ζωής μας. Σε μας ταιριάζει καλύτερα ο στίχος του ποιητή: "Άλλα ζητεί η ψυχή μας, γι' άλλα κλαίει... αυτά που θα τα βρούμε στη σατραπεία... και τι ζωή χωρίς αυτά θα κάνουμε;"
Τουλάχιστον ένα συγγνώμη και λίγη εντροπή θα έκρυβαν περισσότερη ειλικρίνεια και γνησιότητα...
π. Γ.Θ.

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021

Έστω και ένας καλός λογισμός αρκεί, ώστε ο Θεός να τον δεχθεί σαν μετάνοια!

 


Από το Γεροντικό


Κάποια μοναχή πολεμήθηκε με λογισμούς πορνείας. Κι επειδή δεν μπορούσε να υπομείνει τον πόλεμο, έφυγε από το μοναστήρι της και γύρισε στον κόσμο. 

Δεν άργησε να καταλήξει σε πορνείο. Έμεινε εκεί αρκετά χρόνια και πλούτισε πολύ , γιατί ήταν πολύ όμορφη. 

Ο φιλάνθρωπος Θεός όμως, που εργάζεται για την σωτηρία του κάθε ανθρώπου, έβαλε στο νού της τη μνήμη των οδυνηρών κολάσεων και την αρχική δόξα και τιμή, από την οποία είχε ξεπέσει. 

Και εκείνη αφού τ’ αναλογίστηκε όλα αυτά, εγκατέλειψε πλούτη και περιουσία, κι έτρεξε στο μοναστήρι της, σαν προβατίνα που γλύτωσε από το στόμα των λύκων. 

Μόλις όμως έφτασε στην πύλη της μονής, έπεσε κάτω και ξεψύχησε. 

Κυριακή 14 Μαρτίου 2021

Ο Παράδεισος και οι "παράδεισοι"Αν δεν απαρνηθούμε τους ψεύτικους "παραδείσους" της ζωής μας, ποτέ δε θα μπορέσουμε να βρούμε τον αληθινό Παράδεισο που είναι ο Χριστός και η Εκκλησία.

Θα παραδέρνουμε ανάμεσα στην ατομική σωτηρία και το θρησκευτικό ευσεβισμό, ανάμεσα στον καταναλωτισμό και τα σκουπίδια των τηλεοπτικών εκπομπών και του διαδικτύου, αμέτοχοι της Εκκλησλιας του Χριστού και των Αγίων, της κοινωνίας σχέσης πίστεως και αγάπης.

2η Σαρακοστή με κλειστές τις Εκκλησίες.

"Εάν επιλάθωμαί σου Ιερουσαλήμ, επιλησθείη η δεξιά μου".

Καλή Σαρακοστή, καλό ΄Στάδιο, καλό Παράδεισο!
π. Γ.Θ.

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Πρόγραμμα Ακολουθιών Μ. Τεσσαρακοστής 2021

                                


                        Δε-Τρ-Τε-Πε:   Όρθρος-Ωρες-Εσπερινός                           07:00

Δε-Τρ-Τε-Πε:   Μ. Απόδειπνο                                              17:00

Τετάρτη        :  Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία                    17:00

Παρασκευή  :   Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία                    07:00

Παρασκευή  :   Χαιρετισμοί της Παναγίας                         18:00

Σάββατο       :   Όρθρος-Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου    07:00

Κυριακή       :   Όρθρος-Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου          06:45 
  
Κυριακή       :  Κατανυκτικός Εσπερινός                             17:00

Εισαγωγή στη Μεγάλη ΤεσσαρακοστήΌταν κάποιος ξεκινά για ένα ταξίδι, πρέπει να ξέρει πού πηγαίνει.Το ίδιο ισχύει και με τη Σαρακοστή. Προ πάντων, η Σαρακοστή είναι ένα πνευματικό ταξίδι και προορισμός του είναι το Πάσχα, “η εορτή των εορτών”.


Είναι η προετοιμασία για την “εκπλήρωση του Πάσχα, την αληθινή Αποκάλυψη”. Για να ξεκινήσουμε, επομένως, πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αυτή τη σύνδεση μεταξύ Σαρακοστής και Πάσχα, επειδή αποκαλύπτει κάτι πολύ ουσιαστικό, ύψιστης σημασίας για τη χριστιανική μας πίστη και ζωή.

Χρειάζεται να εξηγήσουμε ότι το Πάσχα είναι πολλά περισσότερα από μια ακόμη γιορτή, από μια επέτειο ανάμνηση ενός περασμένου γεγονότος; Οποιοσδήποτε έχει συμμετάσχει, έστω μία μόνο φορά, σε εκείνη την νύχτα που είναι “λαμπρότερη από την ημέρα”, και έχει δοκιμάσει εκείνη τη μοναδική χαρά, το γνωρίζει […] Με το Πάσχα γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού ως κάτι που συνέβη και συνεχίζει να συμβαίνει σε μας. Επειδή ο καθένας μας έλαβε το δώρο αυτής της νέας ζωής και τη δύναμη να την αποδεχτεί και να τη ζήσει. Είναι ένα δώρο που αλλάζει ριζικά τη στάση μας απέναντι σε όλα τα στοιχεία αυτού του κόσμου, ακόμη και το θάνατο. Μας δίνει τη δυνατότητα να διαβεβαιώνουμε με χαρά: “Θάνατος δεν υπάρχει πια!” Όμως, ο θάνατος είναι ακόμα εδώ αναμφίβολα, συνεχίζουμε να τον αντιμετωπίζουμε και κάποια μέρα θα έρθει και θα μας πάρει. Αλλά είναι ολόκληρη η πίστη μας ότι με το θάνατό Του ο Χριστός άλλαξε την ίδια τη φύση του θανάτου, την έκανε μια μετάβαση – ένα “πέρασμα”, ένα “Πάσχα” – προς τη Βασιλεία του Θεού και μεταμόρφωσε τη μεγαλύτερη τραγωδία στον απόλυτο θρίαμβο. […]

Μην επιδιώξετε μονάχα με τα εξωτερικά σχήματα και τα άμφια...Αγίου Συμεών Νέου Θεολόγου
Να τι σας ζητώ λοιπόν: Μάθετε όλα αυτά εσείς που επονομάζεσθε τέκνα του Θεού και νομίζετε ότι είστε Χριστιανοί, εσείς που διδάσκετε τους άλλους κούφια λόγια και νομίζετε, ψευδώς, ότι είστε ιερείς και μοναχοί, που μπορείτε να καθοδηγείτε. Καλέσατε τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς σας και συγκεντρωθείτε μαζί με αγάπη Θεού και πρώτα προσπαθήστε να τα μάθετε αυτά και να τα βιώσετε˙ ακόμη θελήσατε να τα δείτε και να γίνετε βιωματικά σαν τον Θεό...
Αλλά μην επιδιώξετε μονάχα με τα εξωτερικά σχήματα και τα άμφια και με τέτοια να αναρριχηθείτε στα αποστολικά αξιώματα, για να μην ακούσετε όσοι, χωρίς να γνωρίζετε τα μυστήρια του Θεού, σπεύδετε στα αξιώματα που αρμόζουν σε άλλους. “Αλίμονο σε σας που στην αλαζονεία σας νομίζετε ότι είστε σοφοί και σύμφωνα με τη δική σας εκτίμηση πιστεύετε ότι έχετε μεγάλη γνώση. Αλίμονο σε σας που κάνετε το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως”.
Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί εν Χριστώ, σας παρακαλώ όλους να βάλετε θεμέλιο καλό στην οικοδόμηση των αρετών την ταπείνωση. Ύστερα με τους αγώνες της ευσεβείας να οικοδομήσετε τον οίκο της γνώσεως των μυστηρίων του Θεού και να φωτιστείτε από θείο φως και να δείτε, όσο είναι δυνατό στους ανθρώπους, με καθαρό το μάτι της καρδιάς τον Θεό και έτσι να διδαχτείτε τα τελειότερα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών και έτσι, με αυτή τη γνώση που δίδεται υπό του Πατρός των φώτων, να έλθετε στον λόγο της διδασκαλίας και να διδάξετε τους αδελφούς μας ποιο είναι το θέλημα του Θεού το αγαθό και τέλειο και ευάρεστο και δια της διδασκαλίας μας να οδηγήσουμε λαό εκλεκτό στο Θεό που με το Άγιο Πνεύμα του μας προχειρίζει δασκάλους της Εκκλησίας του.  
Αγίου Συμεών Νέου Θεολόγου, «Κατήχηση ΧΧΧΙΙΙ»

Σάββατο 6 Μαρτίου 2021

Η αγάπη προς το Θεό και προς τον πλησίον...Ο Χριστός μας καλεί να ανακαλύψουμε και να συνδεθούμε με τον πλησίον στην πράξη αγάπης και όχι θεωρητικά και συναισθηματικά.

Είναι ο χρόνος που θα ξοδέψω, η υπομονή που θα κάνω, η ταπείνωση που θα δώσω, η θυσία που θα υποστώ, η συγχώρηση που θα ενεργήσω. Να έχω αγάπη όχι μόνο για αυτόν που με αγαπά και με τιμά, αλλά και γι' αυτόν που με αδικεί, με κατηγορεί και με εξευτελίζει.

Η αληθινή αγάπη προς το Θεό και προς τον πλησίον είναι συνυφασμένες. Δεν μπορεί να υπάρχει η μία χωρίς την άλλη.

Διαφορετικά, ούτε τον Θεό αγαπάμε αληθινά, ούτε οι καλές μας πράξεις προς τον πλησίον κρύβουν την πραγματική αγάπη που μας συνδέει με το Θεό και τη Βασιλεία Του.
π. Γ.Θ.

Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

Απαγορεύονται τα μνημόσυνα...Απαγορεύονται τα μνημόσυνα!

Απαγορεύεται η μάνα να προσευχηθεί για το παιδί της και να μετάσχει στη Θ. Λειτουργία,
απαγορεύεται τα παιδιά να ανάψουν το καντήλι στο μνήμα για τους γονείς τους,
απαγορεύεται τα αδέλφια να κάνουν τρισάγιο στον αδελφό τους,
απαγορεύεται η εκκλησία (κλήρος+λαός) να προσφέρει κόλλυβα ως μαρτυρία θανάτου και αναστάσεως των κεκοιμημένων.

Μπορούμε να κάνουμε σωματική άσκηση,
μπορούμε να βγάλουμε τα κατοικίδια μας βόλτα,
μπορούμε να συνωστιζόμαστε στα ΜΜΜ,
μπορούμε να περιμένουμε σε ατελείωτες ουρές για τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ,
μπορούμε να παρακολουθούμε τα Σαββατόβραδα στις "πολιτιστικές" εκπομπές στην τηλεόραση τους αστέρες να τρώνε να πίνουν, να χορεύουν, να φιλιούνται, αφού οι υπεύθυνοι μας διαβεβαιώνουν πως για εκείνους ισχύουν άλλα μέτρα και σταθμά από τους πολίτες δεύτερης κατηγορίας, πως εκείνοι είναι ΚΑΘΑΡΟΙ,
μπορούμε να παρατηρούμε σε καθημερινή βάση 2, 3 πορείες και συγκεντρώσεις με την "ανοχή" των υπευθύνων,
ΑΛΛΑ για τους νεκρούς μας δεν επιτρέπεται να κάνουμε τίποτα.

Ο θάνατος σ' αυτή τη χώρα είναι ιερός. Η τιμή προς τους νεκρούς αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο πίστεως αλλά και ανθρωπιάς και πολιτισμού. Οι νεκροί μας δεν είναι ένα "τίποτα", είναι ο σπόρος της Αναστάσεως, η Εκκλησία των Αγίων.
Γι' αυτό η μνήμη και τα μνημόσυνα που απορρέουν από την πίστη μας ΔΕΝ καταργούνται με μια ΚΥΑ εν μια νυκτί.

Η απόφαση των "ειδικών" και της πολιτείας φανέρωσε περίτρανα την πνευματική φτώχεια του κόσμου που μας περιβάλει. Των νεκρών που δεν είναι θαμμένοι στα μνήματα αλλά υπάρχουν γύρω μας και μάλιστα καθορίζουν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των ανθρώπων και των λαών.
Είναι αυτοί που οπωσδήποτε θα διαπόμπευαν και θα τιμωρούσαν με το πρόστιμο των 300 ευρώ την Αντιγόνη αν ζούσε στις μέρες μας.
ΚΑΛΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ!
π. Γ.Θ.

Το καλύτερο από όλα τα μνημόσυνα...

 


Αγιος Παϊσιος

Το καλύτερο από όλα τα μνημόσυνα που μπορούμε να κάνουμε για τους κεκοιμημένους είναι η προσεκτική ζωή μας, ο αγώνας που θα κάνουμε, για να κόψουμε τα ελαττώματά μας και να λαμπικάρουμε την ψυχή μας. Γιατί η δική μας ελευθερία από τα υλικά πράγματα και από τα ψυχικά πάθη, εκτός από την δική μας ανακούφιση, έχει ως αποτέλεσμα και την ανακούφιση των κεκοιμημένων προπάππων όλης της γενιάς μας. Οι κεκοιμημένοι νιώθουν χαρά, όταν ένας απόγονός τους είναι κοντά στον Θεό.
Αν εμείς δεν είμαστε σε καλή πνευματική κατάσταση, τότε υποφέρουν οι κεκοιμημένοι γονείς μας, ο παππούς μας, ο προπάππος μας, όλες οι γενεές. «Δες τι απογόνους κάναμε!», λένε και στενοχωριούνται. Αν όμως είμαστε σε καλή πνευματική κατάσταση, ευφραίνονται, γιατί και αυτοί έγιναν συνεργοί να γεννηθούμε και ο Θεός κατά κάποιον τρόπο υποχρεώνεται να τους βοηθήση. Αυτό δηλαδή που θα δώση χαρά στους κεκοιμημένους είναι να αγωνισθούμε να ευαρεστήσουμε στον Θεό με την ζωή μας, ώστε να τους συναντήσουμε στον Παράδεισο και να ζήσουμε όλοι μαζί στην αιώνια ζωή.
Επομένως, αξίζει τον κόπο να χτυπήσουμε τον παλαιό μας άνθρωπο, για να γίνη καινός και να μη βλάπτη πια ούτε τον εαυτό του ούτε τους άλλους ανθρώπους, αλλά να βοηθάη και τον εαυτό του και τους άλλους, είτε ζώντες είναι είτε κεκοιμημένοι.

Τί είναι το Ψυχοσάββατο;

Ψυχοσσάβατο: Κοινή ονομασία του Σαββάτου πριν από την Κυριακή των Απόκρεω και του Σαββάτου πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής.

Αν και όλα τα Σάββατα του έτους είναι αφιερωμένα στις ψυχές των χριστιανών, που έχουν αποβιώσει ανά τους αιώνες, με την ελπίδα της ανάστασής τους κατά τη Δευτέρα Παρουσία, σύμφωνα με τις Γραφές, η  Εκκλησία τιμά και ειδικά τη μνήμη τους το Ψυχοσάββατο ή αν προτιμάτε τα δύο προαναφερθέντα ψυχοσάββατα.
Τα  δύο Ψυχοσάββατα τιμώνται από τους πιστούς με μνημόσυνα στις εκκλησίες, τρισάγια στους τάφους των προσφιλών τους προσώπων, μοίρασμα κολλύβων και ελεημοσύνες στους φτωχούς («ψυχικό»), ενώ το έθιμο απαγορεύει την εργασία.
Το Ψυχοσάββατο πριν από την Κυριακή της Απόκρεω έχει το εξής νόημα : Η επόμενη ημέρα είναι αφιερωμένη στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, εκείνη τη φοβερή ημέρα κατά την οποία όλοι θα σταθούμε μπροστά στο θρόνο του μεγάλου Κριτή. Για το λόγο αυτό με το Μνημόσυνο των κεκοιμημένων ζητούμε από τον Κύριο να γίνει ίλεως και να δείξει τη συμπάθεια και τη μακροθυμία του, όχι μόνο σε μας αλλά και στους προαπελθόντας αδελφούς, και όλους μαζί να μας κατατάξει μεταξύ των υιών της Επουράνιας Βασιλείας Του.