ΑΘΛΟΦΟΡΕ ΑΓΙΕ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΕ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ, ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΤΩ ΕΛΕΗΜΟΝΙ ΘΕΩ, ΙΝΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ ΑΦΕΣΙΝ, ΠΑΡΑΣΧΗ ΤΑΙΣ ΨΥΧΑΙΣ ΗΜΩΝ.

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

Κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου (2/7)Ἱερόθεος Βλάχος (Μητροπολίτης Ναυπάκτου)


Σήμερα  Ἐκκλησία μαςἀγαπητοί ἀδελφοίτελεῖ τήν ἀνάμνηση τῆς καταθέσεως τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίαςστίς ΒλαχέρνεςΠρόκειται γιά μία ἑορτή ἑνός γεγονότος πού ἀναφέρεται στήν Παναγία μας καί ἀφορᾶ ἕνα ἔνδυμά της πού εἶναι τό «ἐπανωφόριόν» της.

Σύμφωνα μέ τόν Συναξαριστή τῆς ἡμέραςδύο Πατρίκιοι Γάλβιος καί  Κάνδιδοςἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Βασιλέως Λέοντος τοῦ Μεγάλουστήν πορεία τους πρόςτά Ἱεροσόλυμα γιά νά προσκυνήσουν τούς Ἁγίους Τόπουςὅταν ἔφθασαν στήν Γαλατίαβρῆκαν μία εὐσεβεστάτη Ἑβραίαπού εἶχε μέσα στήν οἰκία της τήν ἁγίαἘσθήτατό ἐπανωφόριον τῆς Παναγίας γυναίκα αὐτή προσευχόταν μέρα καί νύκτα μιμούμενη τήν προφήτιδα Ἄννα πού βρισκόταν στόν Ναό καί ἀξιώθηκε νά δῆτόν Χριστόὅταν Τόν πῆγε ἐκεῖ  Παναγία τεσσαράκοντα ἡμερῶν.


Οἱ δύο Πατρίκιοι, μετά ἀπό ἕνα τέχνασμα, κατόρθωσαν νά λάβουν τόν πολύτιμον αὐτό θησαυρό καί νά τόν φέρουν στήν Κωνσταντινούπολη, τόν ἐτοποθέτησανστό κτῆμα τους, πού ὀνομαζόταν Βλαχέρναικαί ἐκεῖ ἔκτισαν Ναό τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Μάρκου. Ἀργότερα  Βασιλεύς Λέων  Μέγας, ὅταν πληροφορήθηκεαὐτό τό γεγονός, ἔκτισε Ναό τῆς Κυρίας Θεοτόκου, στόν ὁποῖο τοποθέτησε τήν θήκη ὅπου ἦταν ἀποθησαυρισμένη  τιμία Ἐσθήτατήν ὁποία προσκυνοῦσαν οἱΧριστιανοί καί ἔβλεπαν διάφορα θαύματα.  ἱερός ὑμνογράφος ὀνομάζει τήν ἁγίαν Ἐσθήτα «ἱεράν περιβολήν, φυλακτήριον ἄσυλον (τῆς Κωνσταντινουπόλεως),δῶρον τίμιονἀναφαίρετον πλοῦτον ἰαμάτων, ποταμόν πεπληρωμένον τῶν χαρισμάτων τοῦ πνεύματος».

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ γεγονότος τῆς καταθέσεως τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Παναγίας Ἐκκλησία μας ὑπενθυμίζει τό μεγάλο πρόσωπο τῆς Παναγίαςπού ἔγινε χαρά τῆς οἰκουμένηςγιατί ἦταν ἐκεῖνο τό πρόσωπο διά τοῦ ὁποίου εἰσῆλθε στόν κόσμο  Χριστός πού ἐλευθέρωσε τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τήν ἁμαρτίατόν διάβολοκαί τόν θάνατοὍλα τά τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας, ξεκινώντας ἀπό τήν τιμία Ἐσθήταὑμνοῦν τό πρόσωπο τῆς Παναγίας.

Τό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς ἀναφέρεται στήν Παναγία καί μεταξύ τῶν ἄλλων γράφει: «Ἐπί σοὶ γάρ καί φύσις καινοτομεῖται καί χρόνος», δηλαδή στήν Παναγία γίνεται κανούργια καί  φύση καί  χρόνος. Αὐτό σημαίνει ὅτι  φύση καί  χρόνος, πού πολλές φορές βασανίζουν τόν ἄνθρωποἀποκτοῦν ἄλλο νόημα, ὑπερβαίνονταιἐν Χάριτι ΘεοῦΣτήν Παναγία, μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, διατηρήθηκε  παρθενία της, ἔγινε μητέρα χωρίς νά χάση τήν παρθενία της, καί παραμένει ζωντανή στούς αἰώνας,ἀφοῦ κατά τήν παράδοση καί αὐτό τό σῶμα της μετέστη πρός τόν οὐρανό.

Ἀλλά στήν σημερινή ἑορτή βλέπουμε ὅτι  Χάρη τοῦ Θεοῦ πού ἁγίασε τό σῶμα τῆς Παναγίας πέρασε καί στά ροῦχα πού φοροῦσε. Πράγματι, κατά τήν ὀρθόδοξηδιδασκαλία,  θεία Χάρη διά τῆς ψυχῆς διαπορθμεύεται στό σῶμα καί ἀπό ἐκεῖ προχέεται καί στά ροῦχα καί γενικά στήν ἄλογη φύση. Μέ αὐτόν τόν τρόπο δέν εἴμαστεεἰδωλολάτρες καί κτισματολάτρεςἀλλά τιμοῦμε τήν ὕλη πού ἔχει τήν ἁγιοποιό ἐνέργεια τοῦ ΘεοῦἜτσι οἱ πιστοί, κατά τόν ἱερόν ὑμνογράφοκατασπάζονται μέπίστη τήν ἁγία Ἐσθήτα τῆς Παναγίας καί λαμβάνουν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ πού ἐνοικεῖ σέ αὐτήν.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς σημερινῆς ἑορτῆς θά πρέπη νά προσευχηθοῦμε νά μᾶς βάλη  Παναγία μας κάτω ἀπό τήν ἁγία της Ἐσθήτατό ἁγιασμένο ἐπανωφόριό της,καί νά μᾶς προστατεύη ἀπό κάθε κακό. πηγή:http://alopsis.gr/alopsis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου